• 🇯🇵
  GI
  03/03 01:31
  Ganador
  A1
  3562
  1. Kazuhiko Yamashita
  Hiroshima ∙ Hiroshima ∙ 54

  SP

  A1
  4826
  2. Kazuki Inoue
  Osaka ∙ Osaka ∙ 29

  SP

  A1
  4118
  3. Atsushi Usami
  Aichi ∙ Aichi ∙ 42

  SP

  A1
  3541
  4. Seiji Mishima
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 55

  SP

  A1
  4292
  5. Shinsuke Aso
  Hiroshima ∙ Hiroshima ∙ 38

  SP

  A1
  3940
  6. Yasushi Iiyama
  Tokyo ∙ Nagano ∙ 46

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  03/03 01:59
  Ganador
  A1
  4084
  1. Masaki Sugiyama
  Aichi ∙ Aichi ∙ 44

  SP

  A1
  4013
  2. Kohei Nakajima
  Fukui ∙ Fukui ∙ 44

  SP

  A1
  4828
  3. Shogo Matsuyama
  Shiga ∙ Kyoto ∙ 29

  SP

  A2
  4704
  4. Dai Kono
  Tokushima ∙ Tokushima ∙ 35

  SP

  A1
  4095
  5. Fukugita Tsuyoshi
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 42

  SP

  A1
  4337
  6. Masayuki Hiramoto
  Aichi ∙ Aichi ∙ 39

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  03/03 02:27
  Ganador
  A1
  3499
  1. Tetsuya Ichikawa
  Hiroshima ∙ Hiroshima ∙ 55

  SP

  A1
  4061
  2. Hideto Hagiwara
  Fukui ∙ Fukui ∙ 44

  SP

  A1
  3952
  3. Kazushi Nakazawa
  Saitama ∙ Iwate ∙ 47

  SP

  A1
  4586
  4. Makoto Isobe
  Aichi ∙ Aichi ∙ 33

  SP

  A1
  4808
  5. Taku Matsuo
  Triple ∙ Triple ∙ 35

  SP

  A1
  4575
  6. Kuniyoshi Totsuka
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 35

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  03/03 02:56
  Ganador
  A1
  4441
  1. Yuraku Suenaga
  Okayama ∙ Okayama ∙ 37

  SP

  B1
  4839
  2. Yokan Shinomiya
  Tokushima ∙ Tokushima ∙ 33

  SP

  A1
  4409
  3. Hirohito Sakamoto
  Aichi ∙ Aichi ∙ 38

  SP

  A1
  4933
  4. Yuga Itabashi
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 27

  SP

  A1
  4024
  5. Yoshinori Iguchi
  Triple ∙ Triple ∙ 46

  SP

  A1
  4688
  6. Aya Nagai
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 31

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  03/03 03:26
  Ganador
  A1
  4118
  3. Atsushi Usami
  Aichi ∙ Aichi ∙ 42

  SP

  A1
  4294
  2. Shigeki Koga
  Saga ∙ Saga ∙ 37

  SP

  A1
  3940
  6. Yasushi Iiyama
  Tokyo ∙ Nagano ∙ 46

  SP

  A2
  4769
  4. Tsuyoshi Baba
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 31

  SP

  A2
  4486
  5. Makoto Nomura
  Gunma ∙ Gunma ∙ 37

  SP

  A1
  4500
  6. Koji Yamada
  Saga ∙ Saga ∙ 36

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  03/03 03:57
  Ganador
  A1
  3541
  4. Seiji Mishima
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 55

  SP

  A1
  4459
  2. Masahiro Kataoka
  Kagawa ∙ Kochi ∙ 38

  SP

  A1
  4337
  6. Masayuki Hiramoto
  Aichi ∙ Aichi ∙ 39

  SP

  A1
  4826
  2. Kazuki Inoue
  Osaka ∙ Osaka ∙ 29

  SP

  A1
  4483
  5. Teruki Kitano
  Aichi ∙ Aichi ∙ 34

  SP

  A1
  4828
  3. Shogo Matsuyama
  Shiga ∙ Kyoto ∙ 29

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  03/03 04:28
  Ganador
  A1
  3952
  3. Kazushi Nakazawa
  Saitama ∙ Iwate ∙ 47

  SP

  A1
  4292
  5. Shinsuke Aso
  Hiroshima ∙ Hiroshima ∙ 38

  SP

  A1
  3562
  1. Kazuhiko Yamashita
  Hiroshima ∙ Hiroshima ∙ 54

  SP

  A1
  4084
  1. Masaki Sugiyama
  Aichi ∙ Aichi ∙ 44

  SP

  A1
  4575
  6. Kuniyoshi Totsuka
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 35

  SP

  A2
  4704
  4. Dai Kono
  Tokushima ∙ Tokushima ∙ 35

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  03/03 05:01
  Ganador
  A1
  4095
  5. Fukugita Tsuyoshi
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 42

  SP

  A1
  4808
  5. Taku Matsuo
  Triple ∙ Triple ∙ 35

  SP

  A1
  4688
  6. Aya Nagai
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 31

  SP

  A1
  3499
  1. Tetsuya Ichikawa
  Hiroshima ∙ Hiroshima ∙ 55

  SP

  A1
  4013
  2. Kohei Nakajima
  Fukui ∙ Fukui ∙ 44

  SP

  A1
  4933
  4. Yuga Itabashi
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 27

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  03/03 05:34
  Ganador
  A2
  4769
  4. Tsuyoshi Baba
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 31

  SP

  A1
  4024
  5. Yoshinori Iguchi
  Triple ∙ Triple ∙ 46

  SP

  A2
  4486
  5. Makoto Nomura
  Gunma ∙ Gunma ∙ 37

  SP

  A1
  4061
  2. Hideto Hagiwara
  Fukui ∙ Fukui ∙ 44

  SP

  A1
  4409
  3. Hirohito Sakamoto
  Aichi ∙ Aichi ∙ 38

  SP

  A1
  4586
  4. Makoto Isobe
  Aichi ∙ Aichi ∙ 33

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  03/03 06:09
  Ganador
  A1
  4266
  1. Yorimune Nagata
  Tokyo ∙ Kanagawa ∙ 38

  SP

  A1
  4044
  2. Koji Yukawa
  Osaka ∙ Osaka ∙ 44

  SP

  A2
  3983
  3. Hiromichi Sudo
  Saitama ∙ Saitama ∙ 46

  SP

  A1
  4504
  4. Shota Maeda
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 35

  SP

  A1
  3783
  5. Uryu Masayoshi
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 47

  SP

  A1
  4468
  6. Yuki Oike
  Tokyo ∙ Kanagawa ∙ 37

  SP

 • 🇯🇵
  G
  03/03 06:20
  Ganador
  A2
  5139
  1. Oba Tsuneki
  Aichi ∙ Aichi ∙ 23

  SP

  B1
  5154
  2. Eita Muramatsu
  Hiroshima ∙ Hiroshima ∙ 27

  SP

  B1
  5109
  3. Tomomi Kawasaki
  Okayama ∙ Okayama ∙ 24

  SP

  B2
  5232
  4. Takuma Momiyama
  Aichi ∙ Aichi ∙ 26

  SP

  B1
  5257
  5. Yutaro Nishimaru
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 19

  SP

  B1
  5169
  6. Shota Horimoto
  Aichi ∙ Aichi ∙ 23

  SP

 • 🇯🇵
  G
  03/03 06:23
  Ganador
  B1
  4241
  1. Shigeyuki Ogushi
  Nagasaki ∙ Nagasaki ∙ 39

  SP

  A2
  4396
  2. Naoya Ota
  Yamaguchi ∙ Yamaguchi ∙ 37

  SP

  B1
  5170
  3. Tasuke Sato
  Okayama ∙ Okayama ∙ 23

  SP

  A2
  3662
  4. Motoaki Ohba
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 54

  SP

  B2
  5299
  5. Atsuki Nishimaru
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 21

  SP

  B1
  3709
  6. Hiroyuki Tanaka
  Yamaguchi ∙ Yamaguchi ∙ 49

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  03/03 06:44
  Ganador
  A1
  3959
  1. Yasuharu Tsuboi
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 46

  SP

  A1
  4610
  2. Daisuke Sato
  Tokyo ∙ Chiba ∙ 33

  SP

  A1
  3716
  3. Ishiwatari Teppei
  Tokyo ∙ Chiba ∙ 49

  SP

  A1
  4418
  4. Yuki Chihara
  Okayama ∙ Okayama ∙ 36

  SP

  A2
  4388
  5. Takahiro Korezawa
  Shiga ∙ Kyoto ∙ 38

  SP

  A1
  4324
  6. Koshiro Unno
  Yamaguchi ∙ Yamaguchi ∙ 36

  SP

 • 🇯🇵
  G
  03/03 06:46
  Ganador
  B1
  5159
  1. Kenya Kasama
  Aichi ∙ Aichi ∙ 25

  SP

  A2
  5034
  2. Yoshito Wakabayashi
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 26

  SP

  A1
  5068
  3. Hiroshi Maeda
  Aichi ∙ Aichi ∙ 23

  SP

  B1
  5032
  4. Tomoyu Taniguchi
  Kagawa ∙ Ehime ∙ 26

  SP

  B2
  5285
  5. Rei Wakabayashi
  Tokyo ∙ Yamanashi ∙ 24

  SP

  B1
  5076
  6. Hikaru Ishihara
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 27

  SP

 • 🇯🇵
  G
  03/03 06:49
  Ganador
  B1
  3832
  1. Tetsuya Shimoda
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 49

  SP

  B1
  4226
  2. Koji Murata
  Yamaguchi ∙ Yamaguchi ∙ 41

  SP

  B1
  5036
  3. Shogo Fukuda
  Osaka ∙ Osaka ∙ 25

  SP

  B1
  4727
  4. Shinichi Abe
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 36

  SP

  A2
  4515
  5. Hiroto Fujita
  Saga ∙ Saga ∙ 37

  SP

  B2
  5298
  6. Rihito Mizutani
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 21

  SP