อัลไพน์ ผู้ชาย (7)
  อัลไพน์ ผู้หญิง (8)
  ไจแอนท์ สลาลม ประเภทหญิง (1)
  สลาลอม หญิง (1)
  ลงเขา (2)
  ดาวน์ฮิล หญิง (2)
  สกีอัลไพน์ - Super-G ประเภทหญิง (1)
  สลาลม (3)