อัลไพน์ ผู้ชาย (11)
  อัลไพน์ ผู้หญิง (10)
   ไจแอนท์ สลาลม วูเมน (1)
   ไจแอนท์ สลาลม (2)
   Slalom Women (1)
   ดาวน์ฮิลล์ (1)