• 🇯🇵
  G
  54:53
  胜者
  B1
  4039
  1. Kosuke Murakami
  Osaka ∙ Osaka ∙ 45

  SP

  A2
  4375
  2. Atsuhito Teruya
  Hyogo ∙ Osaka ∙ 39

  SP

  B2
  4663
  3. Momiyama Kagaku
  Aichi ∙ Aichi ∙ 41

  SP

  B1
  4876
  4. Keita Umeki
  Fukui ∙ Fukui ∙ 29

  SP

  A2
  4930
  5. Yu Sato
  Fukui ∙ Ishikawa ∙ 28

  SP

  A2
  4436
  6. Akinori Shibuya
  Osaka ∙ Osaka ∙ 37

  SP

 • 🇯🇵
  G
  55:53
  胜者
  B1
  3467
  1. Hiroyuki Mori
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 55

  SP

  B1
  4765
  2. Hiroko Nodabe
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 33

  SP

  A2
  4486
  3. Makoto Nomura
  Gunma ∙ Gunma ∙ 37

  SP

  B1
  4697
  4. Kunihiro Shohei
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 37

  SP

  A1
  4953
  5. Masaya Onoe
  Saitama ∙ Saitama ∙ 29

  SP

  B1
  3912
  6. Masaaki Kawahara
  Fukui ∙ Ishikawa ∙ 50

  SP

 • 🇯🇵
  G
  56:53
  胜者
  B1
  4078
  1. Fumiyuki Watanabe
  Gunma ∙ Gunma ∙ 45

  SP

  A2
  4626
  2. Hiroaki Ito
  Aichi ∙ Aichi ∙ 38
  1.00

  SP

  B1
  4003
  3. Kenichi Omote
  Fukui ∙ Ishikawa ∙ 46

  SP

  B1
  4637
  4. Tomoya Nakata
  Saitama ∙ Saitama ∙ 34

  SP

  B1
  4219
  5. Motooka Victory
  Hiroshima ∙ Hiroshima ∙ 42

  SP

  B2
  5300
  6. Kaito Yokota
  Aichi ∙ Aichi ∙ 21

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 06:39
  胜者
  B1
  4619
  1. Hirotaka Fushida
  Tokyo ∙ Chiba ∙ 41

  SP

  A2
  3302
  2. Rie Tanigawa
  Aichi ∙ Aichi ∙ 56

  SP

  A2
  4150
  3. Yuta Yamada
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 42

  SP

  B2
  5306
  4. Yuuri An Kawachi
  Gunma ∙ Gunma ∙ 20

  SP

  A2
  5005
  5. Takahiro Ishida
  Saitama ∙ Saitama ∙ 27

  SP

  A2
  3686
  6. Takahiro Toriizuka
  Gunma ∙ Gunma ∙ 49

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 06:41
  胜者
  B1
  5039
  1. Shigemasa Kurata
  Aichi ∙ Aichi ∙ 25
  1.00

  SP

  B1
  4325
  2. Koji Shinde
  Osaka ∙ Osaka ∙ 40

  SP

  B1
  5012
  3. Yusei Kakura
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 26

  SP

  B1
  4693
  4. Takashi Matsushita
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 40

  SP

  B1
  4728
  5. Ryo Yamaguchi
  Tokyo ∙ Kanagawa ∙ 36

  SP

  A1
  4074
  6. Hajime Yanagisawa
  Aichi ∙ Aichi ∙ 43

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 06:47
  胜者
  B1
  3804
  1. Shusaku Nakawatari
  Fukuoka ∙ Kagoshima ∙ 50

  SP

  B1
  4400
  2. Kato Natsuki
  Fukui ∙ Fukui ∙ 35

  SP

  A2
  5066
  3. Takaaki Suzuki
  Saitama ∙ Saitama ∙ 25

  SP

  B1
  4988
  4. Shota Muta
  Shizuoka ∙ Nagasaki ∙ 26

  SP

  A1
  4083
  5. Yuki Fukushima
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 44

  SP

  A1
  4907
  6. Shuhei Koike
  Osaka ∙ Osaka ∙ 28

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 07:05
  胜者
  B1
  4359
  1. Kiyoshi Yokokawa
  Tokushima ∙ Tokushima ∙ 39
  1.00

  SP

  A1
  4702
  2. Keita Miura
  Tokyo ∙ Hokkaido ∙ 36

  SP

  A2
  3641
  3. Akira Ichinose
  Tokyo ∙ Kanagawa ∙ 52

  SP

  B1
  4113
  4. Hiroshi Kimura
  Gunma ∙ Gunma ∙ 43

  SP

  B1
  4116
  5. Masato Kawada
  Tokushima ∙ Tokushima ∙ 43

  SP

  B1
  4520
  6. Kota Takakura
  Fukui ∙ Ishikawa ∙ 37

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 07:13
  胜者
  B1
  5003
  1. Iori Kurita
  Hyogo ∙ Hyogo ∙ 28

  SP

  A2
  4509
  2. Masahiko Hirami
  Aichi ∙ Aichi ∙ 35

  SP

  B1
  4623
  3. Masafumi Nakakita
  Triple ∙ Triple ∙ 39

  SP

  A2
  4645
  4. Junichi Uemura
  Gunma ∙ Chiba ∙ 43

  SP

  A1
  4278
  5. Shunsuke Fujioka
  Hyogo ∙ Hyogo ∙ 40

  SP

  B1
  4874
  6. Natsumi Ikeda
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 30

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 07:14
  胜者
  B1
  3233
  1. Obata Mitsunari
  Okayama ∙ Okayama ∙ 57

  SP

  A1
  4362
  2. Tomonori Tsuchiya
  Gunma ∙ Gunma ∙ 39

  SP

  B1
  4705
  3. Yusaku Yoshikawa
  Nagasaki ∙ Nagasaki ∙ 35

  SP

  A1
  4985
  4. Masaya Imoto
  Yamaguchi ∙ Yamaguchi ∙ 27

  SP

  B1
  4315
  5. Kosuke Yamazaki
  Nagasaki ∙ Nagasaki ∙ 39

  SP

  A2
  4086
  6. Shigenobu Teramoto
  Tokyo ∙ Kanagawa ∙ 43

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 07:30
  胜者
  B1
  5102
  1. Yuji Harada
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 26

  SP

  A1
  4401
  2. Yasushi Kobayashi
  Tokyo ∙ Yamanashi ∙ 39

  SP

  A1
  4516
  3. Katsuhiro Noguchi
  Aichi ∙ Aichi ∙ 37

  SP

  B2
  5316
  4. Shohei Muramatsu
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 23

  SP

  A1
  4061
  5. Hideto Hagiwara
  Fukui ∙ Fukui ∙ 44

  SP

  A2
  3662
  6. Motoaki Ohba
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 54

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 07:42
  胜者
  A1
  4677
  1. Yukitaka Katahashi
  Shiga ∙ Kyoto ∙ 35

  SP

  A1
  4886
  2. Kaoru Iriumi
  Okayama ∙ Okayama ∙ 28

  SP

  A2
  4560
  3. Shoji Kiyoshi
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 33

  SP

  A2
  4313
  4. Michiko Nishimura
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 40

  SP

  B1
  3878
  5. Satoshi Humoto
  Yamaguchi ∙ Yamaguchi ∙ 46

  SP

  A1
  4311
  6. Hitoshi Okamura
  Osaka ∙ Osaka ∙ 40

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 07:46
  胜者
  A2
  4630
  1. Masato Iwanaga
  Aichi ∙ Aichi ∙ 37

  SP

  B1
  4965
  2. Fukuoka spring water
  Hyogo ∙ Hyogo ∙ 26

  SP

  A1
  4199
  3. Junji Kitagawa
  Aichi ∙ Aichi ∙ 41

  SP

  B2
  3630
  4. Seiji Kuroda
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 54

  SP

  B1
  3290
  5. Kazunobu Kuratani
  Osaka ∙ Osaka ∙ 60

  SP

  A2
  3904
  6. Takahiro Mori
  Osaka ∙ Osaka ∙ 46

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 08:01
  胜者
  B1
  4329
  1. Takuji Komatsu
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 40

  SP

  B1
  4209
  2. Tatsuhiro Fujita
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 41

  SP

  A2
  4134
  3. Takahiro Sugiyama
  Tokyo ∙ Chiba ∙ 43

  SP

  B1
  3411
  4. Takayuki Ikegami
  Hiroshima ∙ Hiroshima ∙ 54

  SP

  A2
  4626
  2. Hiroaki Ito
  Aichi ∙ Aichi ∙ 38

  SP

  A1
  4477
  6. Hitoshi Shinozaki
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 36

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 08:10
  胜者
  A2
  3527
  1. Seiichiro Nakajima
  Nagasaki ∙ Nagasaki ∙ 53

  SP

  A2
  4587
  2. Kida Yuki Mine
  Fukui ∙ Ishikawa ∙ 33

  SP

  B1
  3467
  1. Hiroyuki Mori
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 55

  SP

  A1
  4787
  4. Yutaka Shiina
  Gunma ∙ Gunma ∙ 35

  SP

  A1
  4842
  5. Takahiro Yamashita
  Okayama ∙ Okayama ∙ 31

  SP

  B1
  4411
  6. Akihiro Sawada
  Osaka ∙ Osaka ∙ 38

  SP

 • 🇯🇵
  G
  15/04 08:19
  胜者
  A2
  3902
  1. Teppei Ninagawa
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 46

  SP

  B1
  4419
  2. Kaori Hara
  Saitama ∙ Saitama ∙ 36

  SP

  B1
  4332
  3. Shoichi Murakami
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 40

  SP

  B1
  4466
  4. Yusuke Minami
  Triple ∙ Triple ∙ 37

  SP

  B1
  4180
  5. Hidekazu Ueno
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 41

  SP

  A1
  3966
  6. Akira Sakuma
  Tokyo ∙ Chiba ∙ 44

  SP