รัสเซีย (4)
สาธารณรัฐเช็ก (2)
ฝรั่งเศส (1)
เยอรมนี (2)